Varmepumpeanlæg til Studsgård

Da den nuværende fjernvarmeforsyning af Studsgård by, lukkes ned, ansøges der om at opføre en ny varmecentral til Studsgård by, med varmpumpe anlæg, akkumulering-stank samt gaskedel anlæg med gas tank således at byens borgere fortsat kan få fjern-varme.  

Den nye fjernvarmecentral bliver etableret ved siden af den eksisterende fjernvarme-ledning.
Ved placering nær ledningen minimeres varmetabet, så alle rør fra det nuværende ledningsnet kan genbruges, og dermed undgår man omkostningerne til anlægsarbejde ved at grave veje og fortove op.

Fjernvarmeforbrugerne får en miljøvenlig og effektiv løsning med et 1 MW varme-pumpeanlæg med en akkumuleringstank, der fungerer som varmelager for det op-varmede vand. Teknologien i en varmepumpe fungerer sådan, at man ved hjælp af elektricitet trækker varmen ud af udeluften og herefter sender varmen ud i de eksiste-rende fjernvarmerør til forbrugerne. Dermed producerer man fjernvarme uden brændsler, hvilket er en miljøvenlig teknologi uden udledning af CO2.

Samtidig har varmepumpen en højere virkningsgrad end andre produktionsanlæg og man får 3-4 gange så meget varme ud i forhold til forbrugt elektricitet.ny varmecentral til Studsgård

Til varmepumpeanlægget hører nogle luftoptagere, som udsender lidt støj. I Studsgård er disse placeret længst væk fra boligerne, så alle krav til støj overholdes. Verdo Var-me Herning er forpligtiget til at overholde et støjkrav på 35 dB i skel, hvilket er mindre end det halve af støjen fra en moderne opvaskemaskine. Når mennesker hvisker, sva-rer det til ca. 30 dB.

Som andre energianlæg skal et varmepumpeanlæg serviceres for at sikre effektiv drift, og for at opretholde høj forsyningssikkerhed bliver der etableret en gaskedel med en mindre gastank. Gaskedlen bliver taget i brug, når varmepumpen er til service, hvilket forventes at være få timer om året hvor varmebehovet er lavt, samt som supplement til varmepumpen ved meget lave udetemperaturer (-10 C og derunder).

Anlægget bruger størstedelen af tiden kun elektricitet og de sidste få timer gas. Der-ved er der ingen røgfane og ingen støjende eller støvende transport af brændsler. Der vil heller ikke forekomme lugtgener, da hverken forbrug af elektricitet eller afbræn-ding af gas udleder lugt. Der vil få timer om året komme vanddamp ud af aftrækket fra gaskedlen, som ved et almindelig villagasfyr.

Bygningen og akkumuleringstanken for varmt vand har samme højde som en alminde-lig familievilla.

Bagved bygningen etableres 4 luftkølerne og en lille gastank med Propangas. For at sikre at anlægget falder i med det omkringliggende landskab bygges der i maksimalt 6 meters højde og så langt fra hovedvejen som muligt, samtidig etableres der et læhegn således at indblik til anlægget mindskes så meget som muligt. Der etableres en lav jordvold ud mod vejen og et træbælte så udsigten fra beboelse skærmes.


Figur 1 3d illustration af anlægget, med beplantning.

Figur 1 3d illustration af anlægget, med beplantning.

Bygningen til produktionsenhederne bliver ca. 11x13 m og maksimal 5,5 meter høj med et mindre aftræk fra gaskedlen på 6 m. Akkumuleringstanken bliver 12 meter i diameter og maksimalt 6 meter høj og de 4 luftkølere fylder 9,2*2,4 meter pr stk. og er maksimalt 4 meter høje.  

Området til gastanken med fundament og sikkerhedshegn fylder ca. 9,5 x 3,4 meter og 3-4 meter høj.  
Der forefindes ikke eksisterede bygninger på matriklen.

Bygning og akkumuleringstank bliver udført i stålplader malet i en farve, der falder i med omgivelserne og ikke synes tydeligt mod horisonten. Lys/Mellem grå.

Der etableres et træbælte rundt om anlægget sammen med en mindre jordvold med træer der opnår 5-7 meters højde, således at udsigten fra kirke og beboelse skærmes. 

Figur 2 Plan over anlæg, med placering af bygningsdele samt beplantning.

Figur 2 Plan over anlæg, med placering af bygningsdele samt beplantning.

Figur 3 Anlægget set fra syd.

Figur 3 Anlægget set fra syd.

Figur 4 Projektet medbaggrundskort set fra vest.

Figur 4 Projektet medbaggrundskort set fra vest.

Figur 5 Anlægget set fra snejbjergvej (lidt oppe fra) (øverst med luftfoto, nederst 3d illustration)

Figur 5 Anlægget set fra snejbjergvej (lidt oppe fra) (øverst med luftfoto, nederst 3d illustration)

Figur 6 Anlægget set fra Snejbjergvej ind ad indkørslen til anlægget, ved fuldt opvokset beplantning

Figur 6 Anlægget set fra Snejbjergvej ind ad indkørslen til anlægget, ved fuldt opvokset beplantning


Figur 7 Anlægget set fra beboelse på den anden side af banen. (Nederst med luftfoto, øverst 3d illustration)

Figur 7 Anlægget set fra beboelse på den anden side af banen. (Nederst med luftfoto, øverst 3d illustration)

Figur 8 Anlægget set fra beboelse på Snejbjergvej 16 og 18 (Nederst med luftfoto, øverst 3d illustration)

Figur 8 Anlægget set fra beboelse på Snejbjergvej 16 og 18 (Nederst med luftfoto, øverst 3d illustration)


Skriv en besked og vi vender tilbage til dig inden for 1-2 hverdage.

*
*
*
Læg en besked

Der er planlagte forstyrrelser.

Der er i øjeblikket akutte forstyrrelser.

Der er normaldrift.

Overblik Overblik