Varmepumpeanlæg til Studsgård

Nyt varmepumpeanlæg til Studsgård Verdo Varme Herning A/S etablerer i de kommende måneder varmepumpeanlæg til at forsyne Studsgård med grøn fjernvarme i fremtiden. 

Baggrunden er, at varmen fra det nuværende biogasanlæg ved Studsgård skal bruges til andet formål, og derfor lukker leverandøren for forsyningen i efteråret 2020. 

Økonomisk og miljøvenlig løsning
Den nye fjernvarmecentral bliver etableret ved siden af den eksisterende fjernvarme-ledning. Ved placering nær ledningen minimeres varmetabet, så alle rør fra det nuværende ledningsnet kan genbruges, og dermed undgår man omkostningerne til anlægsarbejde ved at grave veje og fortove op.

Fjernvarmeforbrugerne får en miljøvenlig og effektiv løsning med et 1 MW varmepumpeanlæg med en akkumuleringstank, der fungerer som varmelager for det opvarmede vand. Teknologien i en varmepumpe fungerer sådan, at man ved hjælp af elektricitet trækker varmen ud af udeluften og herefter sender varmen ud i de eksisterende fjernvarmerør til forbrugerne. Dermed producerer man fjernvarme uden brændsler, hvilket er en miljøvenlig teknologi uden udledning af CO2. 

Samtidig har varmepumpen en højere virkningsgrad end andre produktionsanlæg og man får 3-4 gange så meget varme ud i forhold til forbrugt elektricitet.  
 

Milepæle i projektet
Milepæle

Ingen gener fra brændsler og støj 

Til varmepumpeanlægget hører nogle luftoptagere, som udsender lidt støj. I Studsgård er disse placeret længst væk fra boligerne, så alle krav til støj overholdes. Verdo Varme Herning er forpligtiget til at overholde et støjkrav på 35 dB i skel, hvilket er mindre end det halve af støjen fra en moderne opvaskemaskine. Når mennesker hvisker, svarer det til ca. 30 dB.

Som andre energianlæg skal et varmepumpeanlæg serviceres for at sikre effektiv drift, og for at opretholde høj forsyningssikkerhed bliver der etableret en gaskedel med en mindre gastank. Gaskedlen bliver taget i brug, når varmepumpen er til service, hvilket forventes at være få timer om året hvor varmebehovet er lavt samt som supplement til varmepumpen ved meget lave udetemperaturer (-10 C og derunder). 

Anlægget bruger største delen af tiden kun elektricitet og de sidste få timer gas. Derved er der ingen røgfane og ingen støjende eller støvende transport af brændsler. Og der vil heller ikke forekomme lugtgener, da hverken forbrug af elektricitet eller afbrænding af gas udleder lugt. Der vil få timer om året komme vanddamp ud af aftrækket fra gaskedlen som ved et almindelig villagasfyr. 

Nyt varmepumpeanlæg til Studsgård
Billede: Varmepumpeanlægget i Studsgård etableres, så det let kan tilkobles det eksisterende ledningsnet og uden at forbrugerne oplever gener fra støj eller røg.


Dimensioner for anlægget 

Bygningen og akkumuleringstanken for varmt vand har samme højde som en almindelig familievilla.

Bagved bygningen etableres 4 luftkølerne og en lille gastank med Propangas. For at sikre at anlægget falder i med det omkringliggende landskab bygges der i maksimalt 6 meters højde og så langt fra hovedvejen som muligt, samtidig etableres der et læhegn således at indblik til anlægget mindskes så meget som muligt. Der etableres en lav jordvold ud mod vejen og et træbælte så udsigten fra beboelse skærmes.

Borgermøde
Verdo kontakter borgerforeningen, med henblik på at afholde et borgermøde i maj 2020.

Fakta om varmepumpeanlægget

Bygningen til produktions-enhederne bliver ca. 11x13 meter og maksimal 5,5 meter høj med et mindre aftræk fra gaskedlen på 6 meter.

Akkumuleringstanken bliver 12 meter i diameter og maksimalt 6 meter høj og de 4 luftkølere fylder 9,2*2,4 meter pr stk. og er maksimalt 4 meter høje.

Gastanken fylder ca. 9,5 x 3,4 meter og 3-4 meter høj.
Skriv en besked og vi vender tilbage til dig inden for 1-2 hverdage.

*
*
*
Læg en besked

Der er planlagte forstyrrelser.

Der er i øjeblikket akutte forstyrrelser.

Der er normaldrift.

Overblik Overblik