Alfabetisk ordforklaring

Som kunde hos Verdo kan du støde på ord og vendinger i forskellige sammenhænge, som kan være svært forståelige. Nedenfor finder du en ordforklaring


Abonnement
Abonnement dækker administrationen af din forsyning, og du betaler abonnement til de enkelte selskaber under Verdo. Det abonnement, som du betaler til dit Elnetselskab, dækker de faste udgifter i forbindelse med dit elforbrug - det er for eksempel vedligeholdelse af ledningsnettet, master, målere og målerudstyr. 

Aconto
Aconto er en opsplitning af dit årlige forbrug, og størrelsen på din aconto er beregnet ud fra dit forventede årsforbrug. Langt de fleste af vores kunder modtager fire acontoregninger om året. Den første acontoregning er inkluderet i din årsopgørelse. Har du betalt for meget når året er gået, får du pengene fratrukket næste aconto. Har De betalt for lidt, får du en efterregning

Afkøling
Afkøling er forskellen mellem den temperatur, fjernvarmevandet kommer ind med (frem), og den temperatur det forlader anlægget med (retur).
 
Afkølingstillæg
Betaling for manglende afkøling: Ved en gennemsnitlig årlig afkøling under 25 ºC (20 ºC for 1-strengs radiatoranlæg) opkræves i forbindelse med årsafregningen en tillægsbetaling. Tillægsbetalingen beregnes som 1 % af den totale kWh-pris (ekskl. afgifter) pr. manglende grads afkøling.
 
Afregningsperiode
Afregningsperioden er de måneder, som løber mellem to ordinære aflæsninger. Til grund for såvel acontoregninger samt årsopgørelsen ligger de måleraflæsninger, som vi modtager. Afregningsperioden fremgår på din opgørelse.
 
Aftagenummer
Aftagenummeret er et unikt nummer for din el-installation. Det er en betegnelse for det sted, hvor din elmåler sidder, og hvor strømmen løber ind i boligen/virksomheden. Aftagenummeret forbliver uændret, uanset om måleren bliver skiftet.

Aftalenummer
Aftalenummer er et nummer som dækker over din aftale på el
 
Arealbetaling
Arealbetalingen er en afgift, som du betaler for det antal kvadratmeter din bolig har som bygningsareal iflg. BBR-registret. Arealbetalingen beregnes efter kvadratmeter bygningsareal + udnyttet tagetage + 25% af kælderareal. Garager i kældre medregnes i kælderareal. Udestuer medregnes ikke. Du betaler en fjerdedel af det samlede afgiftspligtige areal på hver aconto.
 
Balancegebyr 
Beløbet opkræves for Energinet.dk, og dækker omkostninger til at opretholde dem til enhver tid nødvendige balance mellem elproduktion og forbrug.
 
Beløb til udbetaling
Beløb til udbetaling er det beløb, du får udbetalt når vi har opkrævet mere i aconto end du har forbrugt. Beløb udbetales enten via en aktiv PBS-aftale eller direkte på din NemKonto. Hvis ikke vi har mulighed for at udbetale beløbet derigennem, skriver vi til dig, da det i så fald er nødvendigt at henvende dig til kundeservice for at få beløbet udbetalt.
 
Betalingsdato
Betalingsdato er den dato, hvor du senest skal betale din regning for at undgå, at du bliver rykket og bliver opkrævet rykkergebyr.
 
CO2-afgift
CO2-afgift er en miljøafgift, som Verdo er pålagt at opkræve for staten. CO2-afgiften betales af kul og olie.
 
Debitornummer
Debitornummer er din identifikation hos Verdo. Når du kontakter Verdo, letter du vores arbejde hvis du har dit debitornummer parat. Du skal også bruge debitornummeret, når du logger ind på www.verdo.dk/minside.
 
EAN-nummer
EAN-nummer er et lokationsnummer, som bruges, når fakturaen udsendes elektronisk til kunden.
 
Elektricitetsafgift
Afgift til staten i forbindelse med el opkræves på vegne af Energinet.dk. Afgiften består af el-afgift, elsparebidrag, el-distributionsafgift samt energispareafgift.
 
Fakturanummer
Fakturanummeret er nummeret på den aktuelle faktura. 
 
Fakturadato
Fakturadato er den dato, hvor Verdo har dannet den aktuelle faktura. Der kan gå op til 10 dage, fra Verdo har dannet fakturaen, til du modtager den.
 
Faktureret aconto
På en opgørelse angiver faktureret aconto, det beløb du er blevet opkrævet siden forrige opgørelse. Har du boet på adressen i mindre end 12 måneder, er det, hvad du er blevet opkrævet siden indflytningsdatoen.
 
Flytteopgørelse
Når du melder flytning til Verdo, vil du i løbet af 4-8 uger efter flyttedatoen modtage en endelig opgørelse over dit mellemværende med Verdo for det sted, du fraflytter.
 
Flyttegebyr
Flyttegebyr er et gebyr, som Verdo opkræver på din flytteafregning. Gebyret dækker de administrative meromkostninger, som en flytning medfører.
 
For meget betalt
Hvis du har indbetalt mere end du har forbrugt, vil dit tilgodehavende blive tilbagebetalt. Tilgodehavende udbetales via en aktiv betalingsservice-aftale eller direkte på din NemKonto, såfremt vi har dit CPR/CVR. Har vi ikke disse oplysninger, skriver vi til dig og beder dig rette henvendelse til kundeservice, for at få udbetalt dit tilgodehavende.
 
Forbrugsudvikling
Forbrugsudviklingen er en grafisk oversigt over dit forbrug i de seneste tre afregningsperioder på hhv. el, vand og/eller varme. Du skal være opmærksom på, at tallene er beregnede tal. Det betyder, at tallene er en vurdering af dit forbrug i præcis 12 måneder. Forbruget i din årsopgørelse er opgjort som forskellen mellem dine to sidste måleraflæsninger, og dem er der ikke nødvendigvis præcis 12 måneder imellem.
 
Forfaldsdato
Forfaldsdato er den seneste dato, hvor du kan betale regningen for at undgå rykkergebyr.
 
I alt til betaling
I alt til betaling er det samlede beløb, som du skal betale til Verdo på den aktuelle regning.
 
Installationsadresse
Installationsadressen er den fysiske adresse, hvor måleren er.
 
Installationsnummer
Installationsnummer er et nummer, som dækker over hele din installation. Din installation kan bestå af en eller flere målere.
 
Kontraktnummer
Kontraktnummeret er et unikt nummer der dækker over den aftale vi har om at levere el, vand og/eller varme på adressen.
 
Kloak (eller vandafledning)
Kloak/vandafledning er dit bidrag til betaling af kloakforsyningen. Du skal betale vandafledningsafgift af de kubikmeter vand, du bruger. Vandafledning opkræver Verdo på vegne af Vandmiljø Randers.
 
Kul-afgift
Kul-afgift er en afgift, som Verdo opkræver for staten.
 
Målernummer
Målernummeret er nummeret på din el-, vand- eller varmemåler. 
 
Olieafgift
Olieafgiften er en af de afgifter, som Verdo skal opkræve for staten.
 
Opgørelse
Opgørelsen viser dit forbrug for en given periode. Har du brugt mere, end du har betalt for aconto, vil differencen blive opkrævet på opgørelsen. Har du brugt mindre end forventet, modregnes beløbet på din næste aconto. På opgørelsen kan du se datoen for og visningen på din tidligere måleraflæsning, samt den nye aflæsningsdato og visning. 
 
Opkrævet aconto for perioden
Opkrævet aconto for perioden er en summen af de acontobeløb, du er opkrævet, og som vedrører den angivne periode.
 
Password
Password er det personlige kodeord, som du skal indtaste sammen med dit debitornummer for at få adgang til dine regninger mv. på www.verdo.dk/minside.
 
PSO (offentlige forpligtelser)
PSO dækker blandt andet omkostninger til forskning og udredning vedrørende miljøvenlig elproduktion, omlægning af tilskud til vindmøllestrøm, brændselsberedskabslagre, drift af Elektricitetsrådet samt en andel af omkostningerne til myndighedernes Energitilsyn. Der er tale om opgaver, som alle elforbrugere skal være med til at betale.
 
Vandmiljø Randers 
Vandmiljø Randers har udliciteret opkrævningen af vandafledningsafgift til Verdo. Verdo har således ingen indflydelse på prissætning mv. af denne afgift.
 
Reduktion af elafgift
Private har mulighed for at få en reduktion af elafgiften, såfremt boligen står opført i BBR som elopvarmet helårsbolig. Nedsættelse af elafgiften kan opnås på den del af forbruget, som overstiger 4.000 kWh.
  
Rykkergebyr
Rykkergebyret er det gebyr, du bliver opkrævet, hvis du betaler efter den angivne betalingsdato.
 
Saldoopgørelse
Saldoopgørelsen er en oversigt over Verdos fakturaer og modtagne indbetalinger.
 
Serviceopgørelse
Serviceopgørelsen udskrives som oftest i tilfælde, hvor du har indbetalt for meget – for eksempel har betalt samme regning to gange.

SO2-afgift. 
SO2-afgift er en afgift som Verdo opkræver for staten. Afgiften skal dække udgifterne til at rense røg for svovlforbindelser.

Specifikation af moms og afgifter
På vores afregninger finder du specifikation af moms og afgifter. Her specificeres den moms og de afgifter til staten, som du er blevet opkrævet på din acontofaktura samt på årsopgørelsen. Moms og afgifter er fordelt på den enkelte forsyningsart; el, varme, vand og vandafledningsafgift.
 
Systemtarif
Systemtariffen dækker Eltras omkostninger ved at sikre forsyningssikkerheden (systemdriften og reservekapaciteten) og markedsfunktionen i det jysk-fynske elforsyningsområde.
 
Tilmelding til betalingsservice
Anvender du betalingsservice til at betale dine fakturaer, gør du livet lettere for både dig selv og for Verdo. Du skal bruge oplysningerne; PBS-nr., Deb.gr.nr. og Kontraktnr. for at kunne tilmelde dig. Du kan melde dig til betalingsservice på vores hjemmeside www.verdo.dk via vores selvbetjening under fanebladet ”Kundeservice”.
 
Transmissionstarif
Transmissionstarif er den del af elprisen, som omfatter transport af elektriciteten gennem de forskellige niveauer af ledningsnettet, som opkræves på vegne af dit netselskab. 
 
Vandafledning (eller kloak)
Vandafledning/kloak er dit bidrag til betaling af kloakforsyningen. Du skal betale vandafledningsafgift af de kubikmeter vand, du bruger. Vandafledning opkræver Verdo på vegne af Vandmiljø Randers.

Vandforbrug
Vandforbruget er betalingen for dit forbrug af vand. 

Varmeforbrug
Varmeforbruget er betalingen for dit forbrug af fjernvarme.

Skriv en besked og vi vender tilbage til dig inden for 1-2 hverdage.

*
*
*
Læg en besked

Der er planlagte forstyrrelser.

Der er i øjeblikket akutte forstyrrelser.

Der er normaldrift.

Overblik Overblik